นำกระดาษที่ติดออก

นำกระดาษที่ติดออก


ในบางครั้ง กระดาษหรือสื่อสำหรับพิมพ์อื่นๆ อาจติดระหว่างพิมพ์งานทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก:

ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษไม่เหมาะสมหรือใส่กระดาษมากเกินไป
ถาด 2 หรือถาดเสริม 3 เปิดอยู่ขณะพิมพ์งาน
มีกระดาษสะสมอยู่ในบริเวณกระดาษออกมากเกินไป หรือมีกระดาษขวางบริเวณกระดาษออกอยู่
สื่อสำหรับพิมพ์ที่ใช้ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ HP โปรดดูที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์
สภาพแวดล้อมในการเก็บสื่อสำหรับพิมพ์ชื้นหรือแห้งเกินไป โปรดดูที่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet 2605 นำกระดาษที่ติดออก