การเปลี่ยนตลับหมึก

การเปลี่ยนตลับหมึก


เมื่อหมึกในตลับหมึกหมด แผงควบคุมของเครื่องจะแสดงข้อความแนะนำให้ท่านสั่งซื้อตลับหมึกใหม่มาเปลี่ยน โดยที่ท่านยังคงสามารถใช้ตลับหมึกเดิมพิมพ์งานต่อไปได้จนกระทั่งแผงควบคุมจะแจ้งให้ท่านเปลี่ยนตลับหมึก

เครื่องพิมพ์นี้ใช้ตลับหมึกสี่สี โดยแยกตลับหมึกจากกันสำหรับแต่ละสี คือ สีดำ (K), สีน้ำเงิน (C), สีแดง (M) และสีเหลือง (Y)

ให้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่เมื่อแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์แจ้งข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้: Replace yellow cartridge, Replace magenta cartridge, Replace cyan cartridge, Replace black cartridge แผงควบคุมแจ้งสีหมึกที่ท่านควรเปลี่ยน (นอกจากจะไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกของแท้จาก HP)

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet 2605 การเปลี่ยนตลับหมึก