התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים


באפשרותך להתקין זיכרון נוסף במדפסת‏, כמו גם להתקין מודול DIMM‏ של גופנים להדפסת תווים בשפות כמו סינית‏, או בכתב קירילי‏.

זהירות

חשמל סטטי עשוי לגרום נזק למודולי ‏DIMM‏‏. בעת טיפול במודולי DIMM‏, ענוד סרט יד אנטי‑סטטי‏, או גע בתכיפות גבוהה במשטח האריזה האנטי‑סטטית של ה-‏DIMM‏ ולאחר מכן גע במתכת חשופה במדפסת‏.

1. הדפס דף תצורה באמצעות לחיצה על HP Color Laserjet 2605 tcn cp go התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים (בחירה) ועל HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים (ביטול עבודה) בו‑זמנית‏. (דף מצב חומרים מתכלים וככל הנראה גם דף תצורת HP Jetdirect‏ יודפסו אף הם‏.) אם דף התצורה אינו מודפס בשפתך‏, ראה דפים ודוחות של ההתקן‏.
2. לאחר הדפסת דף התצורה‏, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל‏.

HP Color Laserjet 2605 disconnect printer התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

3. בצד האחורי השמאלי של המדפסת‏, פתח את דלת חריץ ה-‏DIMM‏.

HP Color Laserjet 2605 open dimm door התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

4. שחרר את המנעולים בשני הצדדים של חריץ ה-‏DIMM‏.

HP Color Laserjet 2605 release dimm locks התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

5. הסר את ה-‏DIMM‏ מהאריזה האנטי‑סטטית‏.

HP Color Laserjet 2605 tcn dimm package התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

6. אחוז ב-‏DIMM‏ בקצותיו‏, כמוצג באיור‏, ויישר את המגרעות של ה-‏DIMM‏ אל מול החריץ‏.

HP Color Laserjet 2605 align dimm התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

7. דחף את ה-‏DIMM‏ ביציבות לתוך החריץ‏. סגור היטב את המנעולים משני צידי ה-‏DIMM‏ עד שייכנסו למקומם בנקישה‏.

HP Color Laserjet 2605 dimm installed התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

8. סגור את דלת חריץ ה-‏DIMM‏.

HP Color Laserjet 2605 close dimm door התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

9. חבר שוב את כבל החשמל והפעל את המדפסת‏.

HP Color Laserjet 2605 connect printer התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים

10. עבור אל בדיקת התקנת DIMM‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים
HP Color Laserjet 2605 התקנת מודולי DIMM‏ של זיכרון וגופנים