הפעלת DIMM של גופני-שפה ב-‏Windows‏

הפעלת DIMM של גופני‑שפה ב-‏Windows‏


אם הותקן במדפסת DIMM חדש של גופני‑שפה‏, על כל משתמשי Windows‏ של המדפסת להגדיר את מנהל התקן ההדפסה שלהם לזהות את DIMM‏ הגופנים החדש שהותקן‏. מחשבי Macintosh‏ מזהים מודולי DIMM חדשים של גופני‑שפה באופן אוטומטי‏.

1. בתפריט התחל (Start‏)‏, הצבע על הגדרות (Settings‏) ולחץ על מדפסות (Printers‏)‏.
2. בחר במדפסת זו ובחר מאפיינים (Properties‏)‏.
3. בכרטיסייה Configure‏ (תצורה)‏, לחץ על More‏ (עוד)‏.
4. בחר את תיבת הסימון Font DIMM‏ (DIMM של גופנים)‏.
5. לחץ על OK (אישור)‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent הפעלת DIMM של גופני שפה ב ‏Windows‏
HP Color Laserjet 2605 הפעלת DIMM של גופני-שפה ב-‏Windows‏