הפעלת זיכרון

הפעלת זיכרון


אם הותקן במדפסת DIMM חדש של זיכרון‏, על כל משתמשי Windows‏ של המדפסת להגדיר את מנהל התקן ההדפסה שלהם לזהות את הזיכרון החדש שהוסף‏. מחשבי Macintosh‏ מזהים זיכרון חדש באופן אוטומטי‏.

הפעלת זיכרון ב-‏Windows‏

1. בתפריט התחל (Start‏)‏, הצבע על הגדרות (Settings‏) ולחץ על מדפסות (Printers‏) או על מדפסות ופקסים‏ (Printers and Faxes‏)‏.
2. בחר במדפסת זו ובחר מאפיינים (Properties‏)‏.
3. בכרטיסייה Configure‏ (תצורה)‏, לחץ על More‏ (עוד)‏.
4. בשדה Total Memory‏ (סך זיכרון)‏, הקלד את סך הזיכרון המותקן כעת‏.
5. לחץ על OK (אישור)‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent הפעלת זיכרון
HP Color Laserjet 2605 הפעלת זיכרון