בדיקת התקנת DIMM

בדיקת התקנת DIMM


בדוק שמודולי ה-‏DIMM הותקנו כהלכה ושהם פועלים‏.

1. הפעל את המדפסת‏. ודא שנורית Ready (מוכן) מאירה לאחר שהמדפסת השלימה את רצף ההפעלה‏. אם מופיעה הודעת שגיאה‏, ייתכן שאחד ממודלי ה-‏DIMM לא הותקן כהלכה‏.
2. הדפס דף תצורה באמצעות לחיצה על HP Color Laserjet 2605 tcn cp go בדיקת התקנת DIMM (בחירה) ועל HP Color Laserjet 2605 tcn cancl job בדיקת התקנת DIMM (ביטול עבודה) בו‑זמנית‏. (דף מצב חומרים מתכלים וככל הנראה גם דף תצורת HP Jetdirect‏ יודפסו אף הם‏.)
3. בדוק את החלק Installed Personalities and Options‏ (סוגי אישיות ואפשרויות מותקנים) בדף התצורה‏, והשווה אותו לדף התצורה שהדפסת לפני התקנית ה-‏DIMM‏.
4. אם כמות הזיכרון שזוהה לא גדלה‏, או שה-‏DIMM של הגופנים אינו מזוהה‏, ייתכן שמתקיימים התנאים הבאים:
ייתכן שה-‏DIMM לא הותקן כהלכה‏. חזור על הליך ההתקנה‏.
ייתכן שה-‏DIMM פגום‏. נסה להתקין DIMM אחר‏.
5. לאחר שהתקנת את ה-‏DIMM כהלכה‏, עבור אל הפעלת זיכרון‏, אם התקנת DIMM של זיכרון‏, או אל הפעלת DIMM של גופני‑שפה ב-‏Windows‏‏, אם התקנת DIMM של גופני‑שפה‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent בדיקת התקנת DIMM
HP Color Laserjet 2605 בדיקת התקנת DIMM