תקנות FCC

תקנות FCC


בדיקת ציוד זה העלתה כי הוא עומד בהגבלות לגבי התקן דיגיטלי בסיווג B‏, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה- FCC (מועצת התקשורת האמריקנית)‏. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני השפעה מזיקה בהתקנה ביתית‏. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו‏, משתמש בה ומסוגל לשדר אותה‏. אם התקנת המכשיר והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להנחיות‏, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו‏. עם זאת‏, אין כל ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת‏. אפשר לבדוק אם ההפרעה קיימת על ידי כיבוי הציוד והפעלתו‏. אם הציוד אכן גורם להפרעה מזיקה בקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה‏, מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:

שינוי הכיוון או המיקום של אנטנת הקליטה‏.
הגדלת המרחק בין הציוד והמקלט‏.
חיבור הציוד לשקע חשמל הפועל על מעגל שונה מזה של המקלט‏.
פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה‏.
הערה

שינויים או תיקונים שיבוצעו במדפסת שלא באישור מפורש של HP עלולים לשלול את סמכות המשתמש להפעיל מכשיר זה‏.

יש להשתמש בכבל נתונים מוגן‏, לצורך עמידה במגבלות דירוג B של סעיף 15 של כללי ה- FCC‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent תקנות FCC
HP Color Laserjet 2605 תקנות FCC