הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard


מוצר HP משך תקופת האחריות המוגבלת
סדרת HP Color LaserJet 2605‏ שנה אחת‏, אחריות מוגבלת

HP מתחייבת בפניך‏, הלקוח משתמש הקצה‏, שרכיבי החומרה והאביזרים של HP יהיו נטולי פגמים בחומרים ובאיכות העבודה לאחר מועד הרכישה‏, למשך התקופה שצוינה לעיל‏. אם HP תקבל הודעה על פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות‏, תישא HP בתיקון או בהחלפה‏, לפי בחירתה‏, של מוצרים שיוכחו כפגומים‏. המוצרים החלופיים יהיו חדשים או שווי ערך לחדשים מבחינת ביצועים‏.

HP מתחייבת בפניך שתוכנות HP לא ייכשלו בביצוע הוראות התיכנות שלהן לאחר מועד הרכישה‏, למשך התקופה שצוינה לעיל‏, עקב פגמים בחומרים ובעבודה‏, לאחר שתתקין את התוכנה ותשתמש בה כראוי‏. אם HP תקבל הודעה על פגמים מעין אלה במהלך תקופת האחריות‏, היא תחליף את התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התיכנות שלה כתוצאה מפגמים אלה‏.

HP אינה מתחייבת לכך שהמוצרים שלה יפעלו תמיד ללא תקלות או ללא שגיאות‏. אם ל‑HP לא תהיה אפשרות לתקן או להחליף את המוצר‏, בפרק זמן סביר‏, ולהחזירו למצב שאליו היא התחייבה‏, תהיה זכאי להחזר כספי של סכום הרכישה בכפוף להחזרת המוצר‏.

המוצרים של HP עשויים להכיל רכיבים מחודשים‏, השקולים לרכיבים חדשים מבחינת ביצועים‏, או שנעשה בהם שימוש שולי‏.

האחריות אינה חלה על פגמים שנוצרו עקב (א) תחזוקה או כיול לא נכונים או לא מתאימים‏, (ב) תוכנות‏, ממשקים‏, חלקים או חומרים מתכלים שלא סופקו על‑ידי HP‏, (ג) שינויים לא מורשים או שימוש לא מורשה‏, (ד) תפעול מחוץ למפרטי הסביבה שפורסמו עבור המוצר‏, או (ה) הכנה או תחזוקה לא הולמים של מיקום המדפסת‏.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי‏, תנאי האחריות המפורטים לעיל הנם בלעדיים‏, ולא יחולו כל אחריות או תנאים אחרים מלבדם‏, בין אם בכתב ובין אם בעל‑פה‏, במפורש או מכללא‏. חברת HP מסירה במפורש כל אחריות או תנאים משתמעים לגבי סחירות‏, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת‏. חלק מהמדינות/האזורים‏, הארצות או המחוזות אינם מתירים הטלת הגבלות על משך האחריות המפורשת‏, כך שייתכן שההגבלה או ההחרגה המתוארות לעיל אינן חלות עליך‏. כתב אחריות זה מעניק לך זכויות משפטיות ספציפיות‏, וייתכן שמוענקות לך זכויות נוספות‏, המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור‏, מארץ לארץ או ממחוז למחוז‏. האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או בכל מקום שבו מסופקת תמיכה של HP עבור מוצר זה שבו HP משווקת את מוצר זה‏. רמת שירות האחריות שתקבל עשויה להשתנות בהתאם לסטנדרטים המקומיים‏. HP לא תשנה את הצורה‏, ההתאמה והפונקציה של המוצר כדי שיפעל במדינה/אזור שבהם מעולם לא היה מיועד לפעול מסיבות משפטיות או חוקיות‏.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי‏, התרופות הכלולות בהצהרת אחריות זו הן תרופותיך הבלעדיות בלבד‏. מלבד כפי שצוין לעיל‏, בשום מקרה לא יהיו חברת HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים‏, או לנזק כלשהו‏, ישיר‏, מיוחד‏, מקרי‏, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים)‏, או כל נזק אחר‏, המבוסס על חוזה‏, עוולה או בכל דרך אחרת‏. חלק מהמדינות/האזורים‏, הארצות או המחוזות אינם מתירים החרגה או הגבלה על נזקים מקריים או תוצאתיים‏, כך שייתכן שההגבלה או ההחרגה המתוארות לעיל אינן חלות עליך‏.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו‏, עד למידה המותרת על‑פי חוק‏, אינם שוללים‏, מגבילים או משנים את הזכויות שמגיעות לך על פי חוק ורלוונטיות למכירת מוצר זה‏, אלא מהווים תוספת לזכויות אלה‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett Packard
HP Color Laserjet 2605 הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard