הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה

הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה


חברת HP מתחייבת בזאת כי מוצר HP נטול פגמים בחומרים או באיכות העבודה‏.

אחריות זו אינה חלה על מוצרים (א) שמולאו מחדש‏, שופצו או יוצרו מחדש‏, או שנעשה בהם שימוש לא הולם בדרך כלשהי‏, (ב) שסובלים מבעיות כתוצאה משימוש לא מורשה‏, מאחסון לא הולם או מפעולה מחוץ למפרטי הסביבה שפורסמו עבור המדפסת או המוצר‏, או (ג) סובלים מבלאי כתוצאה משימוש רגיל‏.

לקבלת שירות במסגרת האחריות‏, החזר את המוצר למקום שממנו רכשת אותו (עם תיאור כתוב של הבעיה ותדפיסים לדוגמה)‏, או פנה אל מרכז התמיכה בלקוחות של HP‏. חברת HP רשאית‏, על‑פי שיקול דעתה‏, להחליף את המוצרים שהוכחו כפגומים או להעניק לך החזר כספי עבור סכום הרכישה‏.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי‏, האחריות המפורטת לעיל הנה בלעדית‏, ולא יחולו כל אחריות או תנאים אחרים מלבדה‏, בין אם בכתב ובין אם בעל‑פה‏, במפורש או מכללא‏. חברת HP מסירה במפורש כל אחריות או תנאים משתמעים לגבי סחירות‏, איכות משביעת רצון והתאמה למטרה מסוימת‏.

ככל שמתיר זאת החוק המקומי‏, בשום מקרה לא יהיו חברת HP או ספקיה אחראים לנזק כלשהו‏, ישיר‏, מיוחד‏, מקרי‏, תוצאתי (כולל אובדן רווחים או נתונים)‏, או כל נזק אחר‏, המבוסס על חוזה‏, עוולה או בכל דרך אחרת‏.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו‏, עד למידה המותרת על‑פי חוק‏, אינם שוללים‏, מגבילים או משנים את הזכויות שמגיעות לך על פי חוק ורלוונטיות למכירת מוצר זה‏, אלא מהווים תוספת לזכויות אלה‏.


HP Color Laserjet 2605 hpinvent הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה
HP Color Laserjet 2605 הצהרת אחריות מוגבלת למחסנית הדפסה