FCC-bestämmelser

FCC-bestämmelser


Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Dessa krav har uppställts för att ge skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostadsområden. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi. Om den här utrustningen inte installeras och används enligt anvisningarna kan den förorsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Huruvida störningar finns eller ej kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar i radio- eller TV-mottagningen uppmanas användaren att försöka rätta till problemet genom att vidta följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren anslutits.
Fråga närmaste återförsäljare eller en radio/TV-tekniker.
OBS!

Alla förändringar av skrivaren som inte uttryckligen godkänns av HP kan göra att användarens rättigheter att använda utrustningen upphör att gälla.

En skärmad gränssnittskabel måste användas för att uppfylla klass B-begränsningarna i del 15 av FCC-reglerna.

HP Color Laserjet 2605 FCC-bestämmelser