Przepisy FCC

Przepisy FCC


Niniejszy sprzęt został poddany testom, stwierdzającym jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Te ograniczenia służą do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami w przypadku korzystania z urządzenia w pomieszczeniach mieszkalnych. Sprzęt ten wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie on zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Jednakże nie istnieje gwarancja, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Występowanie zakłóceń można stwierdzić, włączając i wyłączając urządzenie. Jeżeli urządzenie jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego, można spróbować usunąć zakłócenia w jeden z następujących sposobów:

Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
Skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Uwaga

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego sprzętu przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli interfejsu.

HP Color Laserjet 2605 Przepisy FCC