Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej


Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

HP Color Laserjet 2605 l weee icon Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej

HP Color Laserjet 2605 Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej