Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą


Firma HP gwarantuje, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje produktów, które: (a) były ponownie napełniane, podlegały regeneracji, przeróbkom lub innym zmianom, (b) powodowały problemy w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub użytkowania w warunkach innych niż wskazane w specyfikacjach drukarki, lub (c) zostały zużyte w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (z opisem problemu i próbkami wydruku) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, według własnego uznania, wymieni produkty uznane za wadliwe albo zwróci sumę zapłaconą za produkt.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY PRAWA, PODANE POWYŻEJ WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI WARUNKAMI I FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI WARUNKÓW PISEMNYCH, USTNYCH, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI DOROZUMIANEJ CO DO WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYŁĄCZAJĄ, OGRANICZAJĄ ANI ZMIENIAJĄ I NIE STANOWIĄ ROZSZERZENIA PRAW USTAWOWYCH, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI.

HP Color Laserjet 2605 Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasetę drukującą