Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard


PRODUKT HP OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
Drukarka HP Color LaserJet 2605 1 rok, ograniczona gwarancja

Firma HP gwarantuje użytkownikowi, że sprzęt i akcesoria firmy HP będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez podany powyżej okres liczony od daty zakupu. Jeżeli firma HP zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu, uznanego za wadliwy. Produkty dostarczone w ramach wymiany mogą być nowe lub funkcjonalnie odpowiadać nowym.

Firma HP gwarantuje, że przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu, dostarczone oprogramowanie nie ulegnie awarii na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych, jeśli będzie poprawnie zainstalowane i wykorzystywane. W przypadku otrzymania zawiadomienia o wadach stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, firma HP wymieni wadliwe oprogramowanie.

Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Jeśli firma HP nie będzie w stanie w rozsądnym czasie dokonać wymiany produktu lub naprawy, po której produkt będzie w stanie jak sprzed awarii, klient ma prawo do refundacji kosztów zakupu produktu po jego zwróceniu.

Produkty firmy HP mogą zawierać elementy wykorzystywane powtórnie, które są dokładnym, funkcjonalnym odpowiednikiem elementu nowego lub sporadycznie używane.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku: (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materiałów eksploatacyjnych nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego używania, (d) używania w warunkach, które nie odpowiadają warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e) nieprawidłowego miejsca użytkowania i niewłaściwej konserwacji.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY PRAWA, PODANE POWYŻEJ WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI WARUNKAMI I FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI WARUNKÓW PISEMNYCH, USTNYCH, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI DOROZUMIANEJ CO DO WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia czasu obowiązywania gwarancji dorozumianej są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji. Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajdują się punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom usług gwarancyjnych może różnić się w zależności od miejscowych standardów. Firma HP nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umożliwienia korzystania z niego w kraju/regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub zgodności z normami.

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI. Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. Niektóre kraje/regiony, stany lub prowincje nie zezwalają na ograniczenia lub wykluczenia szkód przypadkowych lub wynikowych i wobec tego powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYŁĄCZAJĄ, OGRANICZAJĄ ANI ZMIENIAJĄ I NIE STANOWIĄ ROZSZERZENIA PRAW USTAWOWYCH, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI.

HP Color Laserjet 2605 Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard