FCC-bestemmelser

FCC-bestemmelser


Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grenseverdiene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens ved installering i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan avgi høyfrekvent energi. Hvis dette utstyret ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det skape interferens som er til skade for radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at ikke interferens kan oppstå i en enkelt installering, og interferens må derfor stadfestes ved at utstyret slås av og på. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens i radio- eller fjernsynssamband, bør brukeren prøve å rette på dette ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

Snu eller flytt på mottakerantennen.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
Ta kontakt med forhandleren eller en radio-/TV-reparatør.
Merk

Eventuelle endringer på skriveren som ikke er uttrykkelig godkjent av HP, kan gjøre at brukeren ikke lenger er skikket til å bruke dette utstyret.

Bruk av en skjermet grensesnittkabel er påkrevd i henhold til begrensningene for klasse B i del 15 i FCC-reglene.

HP Color Laserjet 2605 FCC-bestemmelser