Beperkte garantie van printcartridge

Beperkte garantie van printcartridge


Dit HP-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en constructiefouten.

Deze garantie is niet van toepassing op producten die (a) opnieuw zijn gevuld, gereviseerd zijn, opnieuw gefabriceerd zijn of defect zijn geraakt door een ondeskundige technische ingreep, (b) problemen ondervinden als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste opslagomstandigheden of gebruik buiten de aangegeven omgevingsspecificaties voor de printer of (c) slijtage vertonen als gevolg van gewoon gebruik.

Voor service onder de garantie moet u het product terugzenden naar de winkel waar u het hebt gekocht (met een beschrijving van het probleem en voorbeelden van afdrukken) of contact opnemen met de klantenondersteuning van HP. HP beslist vervolgens of defecte producten worden vervangen of vergoed.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE NATIONALE WETGEVING IS BOVENGENOEMDE GARANTIEBEPALING DE ENIGE GELDENDE BEPALING EN ZIJN GEEN ANDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE, IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES OF BEPALINGEN VAN TOEPASSING. HP DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN IMPLICIETE GARANTIEVERKLARINGEN OF BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE NATIONALE WETGEVING, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER INKOMSTENDERVING EN GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS.

TENZIJ WETTELIJK TOEGESTAAN, VORMEN DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING GEEN UITSLUITING, BEPERKING, WIJZIGING OF TOEVOEGING VAN DE WETTELIJK VERPLICHTE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HET PRODUCT AAN U.

HP Color Laserjet 2605 Beperkte garantie van printcartridge