Beperkte garantie van Hewlett-Packard

Beperkte garantie van Hewlett-Packard


HP-PRODUCT DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE
HP Color LaserJet 2605-printers 1 jaar, beperkte garantie

HP garandeert u, de eindgebruiker en klant, dat de HP-hardware en -accessoires vanaf de datum van aankoop voor de duur van bovengenoemde garantieperiode vrij zullen zijn van materiaal- en constructiefouten. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de defecte producten naar eigen goeddunken laten repareren of vervangen. Vervangende producten kunnen nieuwe producten zijn of producten waarvan de prestaties gelijk zijn aan die van nieuwe producten.

HP garandeert het uitblijven van problemen met de programmeeropdrachten van de software van HP vanaf de datum van aankoop gedurende bovengenoemde periode, als gevolg van materiaaldefecten of werkzaamheden, mits de software naar behoren wordt geïnstalleerd en gebruikt. Indien HP gedurende de garantieperiode van dergelijke defecten in kennis wordt gesteld, zal HP de software die de programmeeropdrachten niet uitvoert als gevolg van genoemde defecten vervangen.

HP kan de ononderbroken en probleemloze werking van HP producten niet garanderen. Indien HP niet in staat is om defecte producten die onder de garantie vallen binnen afzienbare tijd te repareren of te vervangen, hebt u recht op terugbetaling van de verkoopprijs nadat u het product per ommegaande hebt geretourneerd.

HP producten bevatten mogelijk gerecyclede onderdelen of onderdelen die reeds een aantal keer zijn gebruikt, waarvan de prestaties gelijk zijn aan die van nieuwe onderdelen.

De garantie is niet van toepassing op defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of een verkeerde kalibratie, (b) software, verbindingen, onderdelen of benodigdheden die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde aanpassing of misbruik, (d) gebruik buiten de aangegeven omgevingsspecificaties voor het apparaat of (e) onjuiste voorbereiding of onjuist onderhoud van de locatie.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE NATIONALE WETGEVING ZIJN BOVENGENOEMDE GARANTIEBEPALINGEN DE ENIGE GELDENDE BEPALINGEN EN ZIJN GEEN ANDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE, IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE GARANTIES OF BEPALINGEN VAN TOEPASSING. HP DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN IMPLICIETE GARANTIEVERKLARINGEN OF BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In sommige landen/regio’s, staten of provincies zijn beperkingen van de duur van impliciete garantiebepalingen niet toegestaan. In dat geval is bovenstaande beperking of uitsluiting niet van toepassing. Deze garantie geeft u bepaalde rechten. Mogelijk hebt u nog andere rechten, afhankelijk van het land/regio, de staat of provincie waar u woont. De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio’s of plaatsen waar HP een vestiging heeft voor productondersteuning en waar HP dit product op de markt heeft gebracht. Het niveau van garantieservice dat u ontvangt, kan verschillen volgens de plaatselijke normen. In verband met wettelijke regelgeving brengt HP geen wijzigingen aan in de vormgeving of de functies van het product voor gebruik in een land/regio waarvoor het product oorspronkelijk niet was bestemd.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR NATIONALE WETGEVING, ZIJN DE PROBLEEMOPLOSSINGEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING DE ENIGE TOEGESTANE OPLOSSINGEN. MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN BEPAALDE, KUNNEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR HET KWIJTRAKEN VAN GEGEVENS, DIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE (WAARONDER INKOMSTENDERVING EN GEGEVENSVERLIES) NOCH VOOR ANDERE SCHADE, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. In sommige landen/regio’s, staten of provincies zijn uitsluitingen of beperkingen van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. In dat geval is bovenstaande beperking of uitsluiting niet van toepassing.

TENZIJ WETTELIJK TOEGESTAAN, VORMEN DE GARANTIEBEPALINGEN IN DEZE VERKLARING GEEN UITSLUITING, BEPERKING, WIJZIGING OF TOEVOEGING VAN DE WETTELIJK VERPLICHTE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HET PRODUCT AAN U.

HP Color Laserjet 2605 Beperkte garantie van Hewlett-Packard